لانه عشق یا جهنم زیبا؟

خواب روایتی کوتاه دارد: «سقف خانه فرو ریخت و به همراه آن لانه گنجشکی به زمین افتاد.» از منظر...

ادامه مطلب