تعبیر خواب ستاره داوود

جواد: خواب دیدم یک جمعی هست احساس کردم یهودی هستند همه نقاب داشتند عبای سیاهی تنشون بود احساس...

ادامه مطلب