تعبیر خواب گاوهای هراس انگیز

زیبا: بالای ماشین بزرگی مثل سقف اتوبوس یا پشت کامیون بودم. سر و گردن گاوهای خیلی خیلی بزرگی را می‌دیدم که از سقف اون وسیله نقلیه بلندتر بودن. اون گاوها انقدر بزرگ بودن که وقتی می غریدند همه از ترس فرار می‌کردند؛ ولی فقط غرش اونا...

ادامه مطلب