تعبیر خواب پای قطع شده دخترم

معصومه : نمیدانم اول صبح بود یا آخر شب که باران م یبارید.  هوا لطیف بود،  داشتم لباس برمیداشتم،...

ادامه مطلب