تعبیر خواب نزدیکی با همسر

علی : خواب دیدم در حال نزدیکی با همسرم بودم که پدرم و بعد مادرم وارد خانه مان شدند !!!  ...

ادامه مطلب