تعبیر خواب آثار تجاوز روی صورت و گردن

م.ن : توی ماشین با خانمی بودم راننده خوراکی تعارف کرد. خودم رو در ایوانی دیدم نیمه عریان مردهای...

ادامه مطلب