تعبیر خواب دستم را داخل تشت آب کردم

مینا : چند سال قبل خواب دیدم توی یه جایی بودم که چند تا راهرو داشت به نظرم اومد پارکینگ خونمونه....

ادامه مطلب