تعبیر خواب جاده خاکی آن سوی پنجره حسینیه بود

حمیده: خواب دیدم روز عاشوراست و من در حسینیه ای نشسته بودم! نگاهم به سمت پنجره ای بزرگ چرخید دو...

ادامه مطلب