تعبیر خواب حنا برای موهای سر

زینب : سلام خواب دیدم موهام دسته دسته می ریزده و مادرم که فوت کرده گفت بیا روی سرت مرهم ( چیزی مثل...

ادامه مطلب