تعبیر خواب مسخره کردن لک و زخم صورت

س.ن خواب دیدم مامان و خواهرم دارن لک و زخم رو صورتم رو که واقعا وجود دارن مسخره میکنن… جدیدا...

ادامه مطلب