تعبیر خواب خانه نیمه تاریک و بی اثاثیه و سمیرا با قابلمه غذا

مهسا : این خواب را چند ماه پیش دیدم. در خانه مان بودم!فضای خانه تیره و خاکستری دیده می شد خانه...

ادامه مطلب