گرگ با چشمانی براق به من می‌نگریست

معصومه: خواب دیدم چند گرگ سفید بهم حمله کردند. یکیشون فقط بهم نگاه می‌کرد. چشمهاش خیلی براق بود و خوشگل بود. بدنم درد می‌کرد؛ طوری که انگار تو واقعیت بودم. تفسیر: گرگ جانوری است که به گله حمله می‌کند و یکی از معانی آن یغماگری...

ادامه مطلب