تعبیر خواب سیر و خنده تمسخر آمیز استاد

فرزانه: من یه استاد روحانی داشتم که نصایحی بهم می‌کرد که با بعضی موارد دینم بظاهر تفاوت داشت. به تازگی با شخصی که بنظرم میاد برای ازدواج مورد مناسبیه صحبت می‌کنم و یه جاهایی نظراتمون متفاوته و من بشدت گیجم. در این مورد هفته های...

ادامه مطلب