تعبیر خواب شهاب سنگ ها و نابودی زمین

محسن: در خواب خواب بودم که بلند شدم ورفتم لب پنجره دیدم گدازه های شهاب سنگ بالا می پاشه. ازیکی پرسیدم همون شهاب سنگه که زمین رو نابود می کنه؟ گفت اره و بعد من می خواستم جایی خواهرم را پنهان کنم تا طوریش نشه. نگذاشت پنهانش کنم...

ادامه مطلب