تعبیر خواب خورشید طلوع می کرد

ندا: خواب دیدم یک لحظه به طلوع خورشید نگاه کردم ولی بلند شدم و رفتم.   تعبیر خواب : تعبیر خواب...

ادامه مطلب