تعبیر خواب سگ و موش با طناب به هم بسته شده بودند

رژا : به اتفاق جمعی از دوستان و آشنایان وارد یک فروشگاه شدیم و یک نفرمان مقداری خوراکی خرید. بعد...

ادامه مطلب