تعبیر خواب آلت مردانه خواهرم

کتایون : شب خواب دیدم که خواهرم ۲۹ساله ومجرد هست آلت تناسلی مردانه دارد. دیدم وتعجب کردم و با خودم...

ادامه مطلب