تعبیر خواب توزیع نان

زیبا: خواب دیدم چادر سرمه (چادری نیستم) و تعدادی نان دستمه و با فردی که کنارمه و چهرش معلوم نیست سوار اتوبوس می‌شیم و من نان‌ها رو به مسافرا میدم و اونا میخورن. در همین حال یکی میگه این اتوبوس میره کربلا. من عصبی میشم و میگم من...

ادامه مطلب