تعبیر خواب گل سر سفید و حیاط دانشگاه

مریم: تو حیاط دانشگاه بودم. یکدفه روسریم از سرم دراومد و بعد من بدو کردم توی نماز خونه در حالی که موهامو با دستم میپوشوندم و انگار فقط یک نفر منو دید. بعد از اون تو حیاط دانشگاه به دست فروشایی رسیدم. گلسری شبیه گل سفید رو...

ادامه مطلب