تحلیل خواب کودک پنج سال و نیم، رازی که والدین باید بدانند

خوابهای کودک مسیر ژنتیک برای شناسایی الگوهای ذهنی ناپخته ای است که به تدریج پایه های تفکر نابهنجار را می سازند. طرحواره های نخستین کودک سنگ زیربنای شکل گیری نگرش، ارزیابی ها، رفتار، هیجانات، خلقیات و شخصیت او هستند. بنابراین، شناخت معنای خوابها، کابوسها و رویاهای کودک می تواند به والدین کمک کند تا پیش از استحکام یافتن سازه های ذهنی معیوب آنها را شناسایی و اصلاح کنند.

ادامه مطلب