تعبیر خواب قلیان کشیدن در توالت

سحر: خواب دیدم ک کف توالت نشسته بودم و قلیون میکشیدم.   تعبیر خواب: درد آدم هایی از جنس شما...

ادامه مطلب