تعبیر خواب قیامت شده بود

المیرا: سلام. من خواب دیدم که قیامت شده و موج های بزرگ همانند سیل به سمت مردم می آیند. لطفا بگویید...

ادامه مطلب