تعبیر خواب مار

در تعبیرهای سنتی معنای اصلی که برای نماد مار در بیان شده، دشمنی است. البته معانی دیگری هم هست. ابن...

ادامه مطلب