تعبیر خواب طوطی زیبا در آغوش خواهرم

فهیمه : در واقعیت دوتا جوجه زرد خریدم. در خواب دیدم که جوجه هایم بزرگ شدن وهنوز زرد هستن  و تمیز و...

ادامه مطلب