تعبیر خواب امام صادق

قاعده کلی برای تحلیل یک نماد، تاویل آن به ویژگی ذاتی و برجسته نماد است. زمانی که خواب مرگ یا مرده...

ادامه مطلب