تعبیر خواب بوسیدن گونه معشوق

س.ف : من و عشم کنار هم بطوری که دستم رو شونش بود قدم میزدیم و بعد از چند جمله عاشقانه که باهم...

ادامه مطلب