تعبیر خواب موسیقی و دو عقاب

سجاد: من خواب دیدم که روی صندلی یا مبل نشستم و فردی سمت چپ من نشسته کسی شبیه دوست اما من صورت او...

ادامه مطلب