تعبیر خواب میخ در قوزک پا

ناشناس: خواب دیدم داشتم راه میرفتم ناگهان یه میخ بزرگ دقیقا توی قوزک پام رفت. اولش خیلی راه رفتم...

ادامه مطلب