تعبیر خواب دریا در جلوی خانه

بهار: خواب دیدم که دوستم جلو در خونه م اینقد اب ریخته بوده تا مثل دریا پر اب شده بود ازش پرسیدم...

ادامه مطلب