تعبیر خواب کالباس گوشت خوک

المیرا: خواب دیدم دو خیابان پایینتر ازخیابان خانه پدریم، مغازه ای هست که کالباس میفروشه، تو اون...

ادامه مطلب