تعبیر خواب خواستگار

رسم این است که خواستگار با دسته گل، شیرینی و ظاهری پسندیده وارد عرصه می شود تا دیگری را جذب کند....

ادامه مطلب