برچسب: تعبیر کوه

تعبیر خواب ایستاده کنار سایه بان

مژده: خواب دیدم که بیرون هستیم من و پدرم و مادرم و خاله هایم هم بودن . نشستن جوری بود که من گوشه ای ایستاده بودم که زیر سایه بند نبودم. و پدرم در ماشین وانت قسمت راننده نشسته بود که در را باز کرده بود و پاهایش را روی زمین گذاشته...

ادامه مطلب
بارگذاری