جسم بی‌جان گربه در گودال

علی: در یک صحرا آرام می دویدم. ناگهان سمت چپم گودالی را دیدم که جسد یک گربه ی سیاه در وسط آن قرار داشت و چند بچه گربه ی سیاه دور آن نشسته بودند. متاثر شدم. مشغول نگاه به این صحنه بودم که از خواب پریدم. تفسیر: صحرا نماد امکانات...

ادامه مطلب