نگاهم گل آفتاب گردان را جان می‌بخشید

لیدا: خواب دیدم شبه و قرار برامون مهمون بیاد. منم تو حیاط (به چه بزرگی !!) خونه منتظرشونم. چشمام یه قدرت وانرژی داشتن که وقتی به خاک باغچه حیاط نگاه می کردم می تونستم خیلی کنترل شده و سریع حرکتش بدم ،بدون بلند شدن گرد وغبار. به...

ادامه مطلب