سوره ابراهیم آیه ۱۸

داستان اعمال کسانى که به پروردگارشان کفر ورزیده اند، همچون خاکسترى است که در روز طوفانى، باد بر آن...

ادامه مطلب