سوره بقره آیه ۲۶۲

کسانى که اموالشان را در راه خدا مى بخشند و به دنبال بخشش خود منت و آزارى در میان نمى آورند،...

ادامه مطلب