تحلیل علمی سوره المسد

به نام خداوند رحمتگر مهربان نابود باد دو دست ابولهب و نابود می گردد«۱» دارایى او و آنچه اندوخت...

ادامه مطلب