روانکاوی خواب محله عادی و خنده های گرم مادر

خواب با صحنه حضور در ماشین شروع می شود. شیما به اتفاق همسر و مردی که پیشتر استاد زبان آنها بوده،...

ادامه مطلب