تحلیل محتوایی سوره ناس

ترجمه سوره: به نام خداوند بخشنده مهربان بگو پناه می برم به پروردگار مردم/ پادشاه مردم/  خدای مردم/...

ادامه مطلب