هشدار درباره ماءالشعیرهای طعم‌دار

ماءالشعیر از ترکیب آب، مالت (جوانه جو)، رازک، شکر، گاز دی‌اکسیدکربن و برخی مواد طعم‌دهنده تهیه...

ادامه مطلب