برادر معتادم را دریاب

زری: تو خواب دیدم صاحبکار سابقم برای برادرش که اونم کارفرمام بود از من کمک می خواد. بهم گفت مصرف...

ادامه مطلب