نوزاد ۴۰ روزه از دست مادرش افتاد و جان داد

اظهارات زن جوان را دختر ۱۳ ساله و مادرشوهرش نیز تایید کردند و گفتند مردان ناشناس چهره خود را نپوشانده بودند ولی نام آن ها را نمی دانیم اگر ببینیم چهره آن ها را می شناسیم. آن ها همچنین اظهار داشتند ما خیلی ترسیده بودیم چون آن ها...

ادامه مطلب