تعبیر خواب زن حامله در جلسه امتحان

فریبا: مدتی است خوابهاى پریشان می بینم یکبار دیدم حامله هستم و سر جلسه امتحانی نشسته ام. مراقب جلسه از فامیل های دورمان بود و دوستم نیز در امتحان نشسته بود. زودتر از همه تمام کرد. این در حالی بود که وقت تموم شد و من نتونستم تمام...

ادامه مطلب