افراد مضطرب را با جملات مثبت آزرده نکنید

درون درد تنهایی فرو رفته، هنوز دقایقی بیشتر نیست که مرد در خانه را با عصبانیت پشت سر کوبیده و حال،...

ادامه مطلب