خواص درمانی سیر

میخچه  مقدار مساوى از سیر و پیاز را به صورت خمیر در آورده ، محل میخچه را تمیز و با الکل ضد عفونى...

ادامه مطلب