آیا ما رها شده هستیم؟

آیا خدا ما را آفریده و به حال خود رها کرده؟ آیا به پرسش های ما پاسخ نمی دهد؟ آیا به هنگام نیاز دست...

ادامه مطلب