گاه وحشی باش

همیشه نمی توان با فرهنگ بود و انتظار برخورد متمدنانه را داشت. گاه در موقعیتی قرار می گیری که باید...

ادامه مطلب