آمریکا پیروز مسلم بازی هتل کوبورگ؟!

همه از احتمال قریب به یقین پیروزی تیم مذاکره کننده کشورمان در ماراتون نفس گیر دور کوبورگ خرسند...

ادامه مطلب