گریه های اندوه بار خانواده

پونه: خوابی هسست که همیشه میبینم در صورتی که اصلا به این موضوع فکر نمی کنم و بعد یه مدت فراموش می کنم اما مجددا با دیدن خواب یادم میاد و ناراحت میشم. مجرد هستم. در فامیل پسری هست که بشدت ازش بدم میاد و خانواده خوبی هم ندارند اما...

ادامه مطلب