داعش همان یاجوج و ماجوج زمان اند

از نشانه های آخرالزمان، شکستن سد یاجوج و ماجوج است- قومی وحشی که از هر پشته ای سرازیر شده و سامان...

ادامه مطلب